کانال تلگرام هایپرتمپ

آفت سوزنی برگها

نام آفت :
1- شته کاج
Schizolachnus pineti
نحوه خسارت :
با تغذیه ازشیره همچون سایر خانواده بزرگ شته ها، علاوه برضعف عمومی درختان آلوده ، بواسطه ترشح موادچسبناک عامل جلب قارچ فوماژین ودرادامه نازیبایی این درختان را فراهم می نماید.
کنترل و مبارزه :
- شستشوی بافشارتاج این درختان با استفاده ازآب ویا ترکیبات صابونی درابتدای فصل بهار
- هرس مناسب تاج درختان وحذف کلیه سوزن ها وشاخه های خشک از تاج ،بواسطه بهبودجریان هوا
- - استفاده ازسموم شیمیایی( ترجیحا سیستمیک) مانند:استامی پراید ،روکسیون ، کونفیدور و...درصورت شدت تراکم
 
2- شپشک آرد آلود سرو
نحوه خسارت :
این حشرات دراطراف دمبرگ هاوساقه های نازک یک ساله ویا چندساله متمرکز شده وضمن فروبردن خرطوم خوددرنسوج گیاهی، با ترشحات خود اطراف خودراپوشیده که علاوه برضعف درختان آلوده ، منظره ی نازیبایی نیز به درختان می دهد چراکه ترشحات چسبناک حشره،باعث جلب قارچ ساپروفیت فوماژین نیز می گردد.
کنترل و مبارزه :
- هرس وتقویت درختان
- شستشوی درختان با فشارآب ویابا استفاده ترکیبات صابونی درزمان خروج پوره ها ازتخم وقبل ازتشکیل لایه ی پنبه ای
- سمپاشی درختان آلوده با استفاده از ترکیب :
روغن + سموم تماسی مانند : اتیون-فوزالون- آپلاود و... به اضافه روغن 5/0 درصد  منبع :
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد