میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

دیفن باخیا Dieffenbachia seguine

دیفن باخیا

Dieffenbachia seguine


گیاه علفی چندساله بوده و متعلق به تیره آراسه می باشد. برگهای زیبا و پهنی دارد. ساقه معمولا بدون انشعاب می باشد.
📌تکثیر:
به وسیله قلمه صورت می گیرد. برگ انتهائی به همراه 10 سانتی متر از ساقه فوقانی را قطع نموه و در ماسه شسته به همراه تورب قرار داده و دمای محیط را در 25 درجه سانتی گراد تنظیم می کنند.سپس قلمه های ریشه دار شده را در گلدانهای سبکی که حاوی تورب یا خاک برگ پوسیده است کشت می شود. بقیه قسمتهای ساقه دیفن باخیا نیز قابل تکثیر می باشد. بطوری که ان را به نحوی برش میدهیم که حداقل دارای یک جوانه یا بیشتر باشد
🔥دما:
معمولا دمای 25 درجه سانتی گراد مناسب می باشد.
🌫خاک:  
دیفن باخیا خاک مرطوب را می پسندد.
☀️نور:
دیفن باخیا به نور کمی نیاز دارد وعموما مقاوم به سایه بوده و در قسمتهای تاریک منازل به خوبی رشد می کند.
💧آبیاری:
آبیاری باید منظم وبه فواصل معینی باشد. ترجیحا فاصله بین ابیاریها طوری باشد که خاک کم کم خشک شود.
.⚡️نکته مهم⚡️:

ایجاد حساسیت گیاه دیفن باخیا در اثر عصاره سمی آن بروی دهان و گلو می باشد. بطور کلی تماس پوست با ان ایجاد مشکلاتی می کند بهتر است دور از دسترس کودکان باشند 

📌بیماری:
گیاه دیفن باخیا به بیماری پوسیدگی ساقه حساس است.
✅برای کنترل این عارضه میتوان بین گلدانها فاصله داده شود تا تهویه بیشتر باشد،دقت در آبیاری و طوری که شاخه وبرگ دیفن باخیا  خیس نشود.
✅ضد عفونی خاک و بسترهای کشت بویژه گلدانها نیز مهم بوده و توصیه می شود.