میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

سم حشره کش ایندوکساکارب (آوانت)

ايندوکساکارب حشره کشی غيرسيستميک با خاصيت تماسی و گوارشی از گروه اکساديازين است، که برای کنترل آفات جونده در گياهان زراعی به کار برده می شود.

ايندوکساکارب کانال های سديم را در اکسون سلول های عصبی مسدود می نمايد و از جاری شدن يون های سديم به سمت سلول های عصبی جلوگيری می کند. حشراتی که تحت تاثير ايندوکساکارب قرار می گيرند، از تغذيه باز مانده و سرانجام پس از چند روز از بين می روند.

مديريت کاربرد: برای جلوگيری از بروز پديده مقاومت، ايندوکساکارب را در تناوب با يک حشره کش پيرتروئيد يا کاربامات به کار ببريد. مقدار سم توصیه شده برای مبارزه با کرم قوزه پنبه 200 تا 250 سی سی در هکتار می باشد.