میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

گیاهان استقبال از بهار

نام گیاه:   بنفشه
نام علمی: Viola sp   
نوع گیاه: یکساله
روش تکثیر:
بذر
شرایط نوری: آفتاب-کمی سایه
شرایط خاک: خاک معمولی- مرطوب
ز
مان گلدهی: اوایل بهار

 

نام گیاه: شب بو
نام علمی:Matthiola annua
نوع گیاه: یکساله
روش تکثیر: بذر
شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
شرایط خاک: سنگین رسی

 زمان گلدهی: بهار - تابستان
 

 

نام گیاه: لادن
نام علمی: Tropeolum majus  
نوع گیاه: یکساله- دائمی
روش تکثیر:
بذر - قلمه
شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
شرایط خاک: معمولی
ز
مان گلدهی: تابستان تا اواسط پاییز

 

 

نام گیاه: آهار 
نام علمی: Zinnia elegans   
نوع گیاه: یکساله
روش تکثیر:
بذر
شرایط نوری: آفتاب
شرایط خاک: معمولی
ز
مان گلدهی: تابستان تا پاییز

 

نام گیاه: حنا
نام علمی: Impatiense balsamina 
نوع گیاه: یکساله
روش تکثیر:
بذر- قلمه
شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
شرایط خاک: غنی
ز
مان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

 


 

نام گیاه: میمون
نام علمی: Antirrhinum majus   
نوع گیاه: یکساله  - دوساله
روش تکثیر:
بذر
شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
شرایط خاک: معمولی
ز
مان گلدهی:  اوایل بهار تا تابستان

 

نام گیاه: لوبلیا
نام علمی: lobelia erinus  
نوع گیاه: یکساله
روش تکثیر:
بذر -قلمه
شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه- سایه
شرایط خاک: معمولی
ز
مان گلدهی: اواخر بهار تا اواسط پاییز

 

نام گیاه: مریم گلی
نام علمی:  Salvia sp
نوع گیاه:
یکساله
روش تکثیر:
بذر -  قلمه
شرایط نوری: آفتاب- سایه - نیم سایه
شرایط خاک:
معمولی
ز
مان گلدهی: اواسط بهار

 

نام گیاه: عسلی
نام علمی:  Iberis sempervirens
نوع گیاه: دوساله- دائمی
روش تکثیر:
بذر
شرایط نوری:
آفتاب- نیم سایه
شرایط خاک:
معمولی
ز
مان گلدهی: اواسط بهار تا زمستان